.io portfolio

Would you sell this .IO portfolio for 20 BTC?